หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านศาลา ม.8 ต.นาภู

พื้นฐานจากการชนะเลิศการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น หมู่บ้านเศณษฐกิขพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด ปี 2561 สู่การประกวด ผู้ใหญ่บ้านยอดเยียม (นายสันต์ ปุริมาโน)

(Visited 44 times, 1 visits today)