พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

@สพอ.ยางสีสุราช@ วันที่ 22 มกราคม 2561 ประสานประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนพร้อมด้วยคณะกรรมการ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 17 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2561

(Visited 25 times, 1 visits today)