การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต way off life

การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

 สืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ช่วงเดือนสิงหาคม 2560 อำเภอยางสีสุราช โดยทีมครู ข. ระดับตำบล ลงพื้นที่หมู่บ้าน ทุกตำบล ในการประชุมดำเนินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) เพื่อสร้างการรับรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้จนเป็นวิถีชีวิต และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนชาวไทย ภายใต้แนวคิดการดำเนินงาน  “สืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

 

(Visited 27 times, 1 visits today)