สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา

จังหวัดยะลา

นายทวีวัฒน์ พิทักษ์รักษากุล

พัฒนาการอำเภอยะหา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน