ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวผกากรอง สุทธิสารนันท์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวิเศษชัยชาญ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน