ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวศิตา เวียงจันทร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวิหารแดง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน