นางสาววจิรา เดชารัตน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเวียงสระ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี