ข่าวประชาสัมพันธ์

นายปรีชา ปวงคำ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเวียงป่าเป้า

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้า>>เป็นหน่วยงานของรัฐในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน