นายปิยวัตร มินสุวรรณ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเวียงแหง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่