สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์

จังหวัดชัยนาท

นายณรงค์ ชาญใบพัด

พัฒนาการอำเภอวัดสิงห์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน