โครงสร้างบุคคลากร

นางสุนทรี แก้วกรอง

พัฒนาการอำเภอวัดเพลง

ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิรวรรณ ถาวรสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเกาะศาลพระ

นายธีระชัย อินทะแสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลวัดเพลง ตำบลจอมประทัด

(Visited 90 times, 1 visits today)