โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวเพ็ญรุ่ง พรมประดิษฐ์

พัฒนาการอำเภอวัดเพลง

ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิรวรรณ ถาวรสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเกาะศาลพระ

นายธีระชัย อินทะแสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลวัดเพลง ตำบลจอมประทัด

(Visited 180 times, 1 visits today)