ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวัดโบสถ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดโบสถ์ เป็นหน่วยงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง