โครงสร้างบุคคลากร

นางวันเพ็ญ รัตนบุรี

พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่

นางวิไลลักษณ์ แสนจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกิ่งแก้ว พรมดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำปฏิบัติการ

นางสาวกุลวรัชต์ นาโสก

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

(Visited 213 times, 1 visits today)