พช.หว้านใหญ่เข้าร่วมโครงการพัฒนายกระดับสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน

25 มีนาคม 2562 เวลา 08.30น. นางวันเพ็ญ  รัตนบุรี  พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่  มอบหมายให้นางวิไลลักษณ์  แสนจันทร์  นักวิชาการพัฒนาชุนชำนาญการ  นำแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยว  บ้านหนองผือ ม.6 ต.หว้านใหญ่  เข้าร่วมโครงการพัฒนายกระดับสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน(กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาสินค้าและบริการเด่นจังหวัดมุกดาหารสู่มาตรฐานสากล การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP ประเภทของฝากของที่ระลึก) โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดมุกดาหาร  กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จากทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 9 หมู่บ้าน รวม 90 คน เข้าร่วมฝึกอบรม โดยกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 รวม 2 วัน ณ ห้องแก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 15 times, 1 visits today)