พช.หว้านใหญ่ดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ มอบหมายนางวิไลลักษณ์ แสนจันทร์ ดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมที่ 1.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการหข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ แก่กลุ่มเป้าหมาย แกนนำหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และผู้แทนสมาชิกในหมู่บ้าน จำนวน 20 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 12 times, 1 visits today)