พช.หว้านใหญ่ นำครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนศึกษาดูงานบ้านเตาถ่าน

9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ ดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นำผู้แทนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ม.1,5,8 ตำบลป่งขาม ,ม.8 ตำบลบางทรายน้อย และ ม.1,44 ตำบลชะโนด หมู่บ้านละ 20 คน รวมจำนวน 120 คน ศึกษาดูงานด้านการสร้างและพัฒนาอาชีพการเพาะเห็ดฟาง อาชีพการทำไม้กวาดดอกแขม การทำกระท่อมไม้ไผ่และเสริมสร้างการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตาถ่าน อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 17 times, 1 visits today)