ศึกษาดูงานสัมมาชีพชุมชน

5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางวันเพ็ญ  รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่  ดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  นำผู้แทนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ม. 8 ,11 ตำบลหว้านใหญ่ ,ม.4,7 ตำบลบางทรายน้อย และ ม.2,5 ตำบลดงหมู  หมู่บ้านละ 20 คน  ศึกษาดูงานด้านการสร้างและพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตาถ่าน อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 14 times, 1 visits today)