พอ.หว้านใหญ่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะพัฒนาการอำเภอและโครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารการเงินการคลังระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ (กลุ่มเป้าหมาย จังหวัดอุบลราชธานี มุกดาหาร อำนาจเจริญ และยโสธร) ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

(Visited 15 times, 1 visits today)