พอ.หว้านใหญ่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอหว้านให [...]

อ่านต่อ