พช.หว้านใหญ่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมที่ 9 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD)

26 พฤศจิกายน 2561 เวลา10.00น.นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห  [...]

อ่านต่อ

พช.หว้านใหญ่เข้าร่วมการประชุมมอบแนวทางการปฎิบัติงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล กระทรวง/กรมและจังหวัดให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

วันที่ 26 พฤศจิกายน2561 เวลา 09.00 น.นายชยันต์ ศิริมาศ [...]

อ่านต่อ

พช.หว้านใหญ่เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Video Conference) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางวันเพ็ญ  รัตน [...]

อ่านต่อ

พช.หว้านใหญ่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางวันเพ็ญ  รัตน [...]

อ่านต่อ