ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑,๒

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางวันเพ็ญ  รัตนบุรี  พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ

(อำเภอหว้านใหญ่)กิจกรรมสัมมนาย่อยการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 24  ส.ค. 61  นางวันเพ็ญ  รัตนบุรี  พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ