โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลหว้านใหญ่ สู่วิถีไทย วิธีพอเพียง

นที่ 21 ก.ค. 2561 เวลา 08.30 น. นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลหว้านใหญ่ สู่วิถีไทย วิธีพอเพียง ประเภทงบอุดหนุน ทั้งนี้ เวลา 10.00 น. นางสาวนฤมล พื้นแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความเรื่องแนวทางการส่งเสริมการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ/เทคนิคการเขียนโครงการ ภาคบ่ายสาธิตอาชีพ การทำสายเข็มขัดจากผ้าซิ่น แก่สตรีตำบลหว้านใหญ่ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 70 คน ณ หอประชุมอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 19 times, 1 visits today)