ร่วมประชุมพัฒนาการอำเภอประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2561

30 มี.ค.61 เวลา 09.00 น.นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นว.พช.และเจ้าหน้าที่ สพจ.มุกดาหาร รับชมรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ( TV  พช.) จากนั้นได้ประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานตามบทบาทภารกิจ หน้าที่ งานนโยบายสำคัญและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  ทั้งนี้  นางวันเพ็ญ  รัตนบุรี  พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่  เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  ณ ห้องประชุม สพจ.มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1

(Visited 12 times, 1 visits today)