โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 บ้านทรายทอง

29 มี.ค.61 เวลา 09.00 น. ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ตำบลบางทรายน้อย จัดเวทีตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน ทั้งนี้นางวันเพ็ญ รัตนบุรีพัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ มอบหมายให้นางวิไลลักษณ์ แสนจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการเข้าร่วมโครงการ ณ บ้านทรายทอง ม.6 ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มึกดาหาร

(Visited 248 times, 1 visits today)