โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน

27 มี.ค.61 เวลา 09.00 น. ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ตำบลบางทรายน้อย จัดเวทีตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน ทั้งนี้นางวันเพ็ญ รัตนบุรีพัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ มอบหมายให้นางวิไลลักษณ์ แสนจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการเข้าร่วมขับเคลื่อนฯณ บ้านขามป้อม ม.4 ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มึกดาหาร

(Visited 213 times, 1 visits today)