ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพ

13 ก.พ.61 เวลา 09.00 น. นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ ดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้เงินไปประกอบอาชีพ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 42 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัยพร เขิมขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่สัมมาชีพชุมชน แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่ ชั้น 2 อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 28 times, 1 visits today)