ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

6  ก.พ.2561 เวลา  09.30 น. นายปิติณัช  นิธิศธานี นายอำเภอหว้านใหญ่  ประธานในการประชุมประจำเดือน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2561ในการนี้ นางวันเพ็ญ  รัตนบุรี  พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่  นำข้อราชการ กิจกรรมผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน เพื่อประชุาสัมพันธ์แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ  ณ  หอประชุมอำเภอหว้านใหญ่

(Visited 51 times, 1 visits today)