ข่าวประชาสัมพันธ์

นางวันเพ็ญ รัตนบุรี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน