ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสาโรจ เพชราเวช

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวานรนิวาสสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวานรนิวาส

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔