โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอวังยาง

พัฒนาการอำเภอวังยาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณปภัช ทรงบัณฑิตย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวังยางและตำบลโคกสี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสุพรรณี คำเพชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลยอดชาดและตำบลหนองโพธิ์

(Visited 98 times, 1 visits today)