พัฒนาการอำเภอวังยาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอวังยาง

นางสาวณปภัช ทรงบัณฑิตย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอวังยาง
รับผิดชอบตำบลวังยางและตำบลโคกสี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสุพรรณี คำเพชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลยอดชาดและตำบลหนองโพธิ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทุนหมู่บ้าน

นายอาทิตย์ เกื้อปัญญา

เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทุนหมู่บ้าน

(Visited 143 times, 1 visits today)