ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธเรศ บาลทิพย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวังวิเศษ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน