ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นางสาวโสภิต ภูริสวัสดิ์

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอวังทอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

บริการของเรา