ข่าวประชาสัมพันธ์

นายผยุงศักดิ์ อินดนตรี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวังทองอำเภอวังทอง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ