สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้อย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางประพิมพา วัฒนา

พัฒนาการอำเภอวังน้อย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน