เสาวณีย์ เกียรติศิริถาวร

พัฒนาการอำเภอวังชิ้นอำเภอวังชิ้น

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน