ข่าวประชาสัมพันธ์

นางพิสมัย ปฏิโยเก

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวังจันทร์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน