หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภออุทัย ได้แก่

บ้านสะแก หมู่ที่ 7 ตำบลธนู

หลวงปู่ดู่ วัดสะแก

บ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลอุทัย

เจดีย์ศรีอโยธยา

บ้านพรานก หมู่ที่ 2 ตำบลโพสาวหาญ

อนุสรณ์สถานพระเจ้าตากสิน

บ้านกลางขุย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไม้ซุง

เห็ด

(Visited 90 times, 1 visits today)