กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภออุทัย

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภออุทัย จำนวน 8 กลุ่ม ได้แก่

  1. บ้านดอนพุดซา ม.10 ต.สามบัณฑิต จัดตั้งปี 2526
  2. บ้านวัดตะโก ม.2 ต.บ้านหีบ จัดตั้งปี 2536
  3. บ้านสนามเพ็ง ม.9 ต.สามบัณฑิต จัดตั้งปี 2543
  4. บ้านกลางขุย ม.5 ต.หนองไม้ซุง จัดตั้งปี 2543
  5. บ้านหนองไม้ซุง ม.8 ต.หนองไม้ซุง จัดตั้งปี 2544
  6. บ้านโรงหลวง ม.6 ต.บ้านหีบ จัดตั้งปี 2544
  7. บ้านหีบ ม.9 ต.บ้านหีบ จัดตั้งปี 2544
  8. บ้านข้าวเม่า ม.6 ต.ข้าวเม่า จัดตั้งปี 2553

 

 

(Visited 9 times, 1 visits today)