ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบเอกสารและแนะนำการขอสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเสนา

4 พ.ย.62 นางสาวแพรวพรรณ วิวันชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏ [...]