กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย ที่ 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้บง พัฒนาการ [...]