กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย ที่ 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไม้ซุง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้บง  พัฒนากา [...]

ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย ที่ 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 ตำบลเสนา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้บง พัฒนาการ [...]

ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย ที่ 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลเสนา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้บง พัฒนาการ [...]

ร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าฯ พานายอำเภอและผู้นำกินข้าวเที่ยงกับนักเรียนและประชุมรับฟังปัญหาของอำเภอ ณ โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการ [...]

ดำเนินงานโครงการพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย ที่ 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 11 ตำบลข้าวเม่า

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้บง พัฒนาการ [...]