กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ให้คำแนะนำกิจกรรมโคกหนองนาโมเดล และติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรอินทรีย์ ม.7 ต.หนองน้ำส้ม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการ [...]

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำทำความเข้าใจการดำเนินกิจกรรมโคกหนองนาโมเดล เพื่อขอหนังสือยินยอมการให้ใช้ที่ดินและเอกสารประกอบเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย ม.2 ต.โพสาวหาญ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการ [...]