โครงสร้างบุคคลากร

นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
พัฒนาการอำเภออุทัย

นางโศภิฏฐา จันทร์ประเสริฐ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลข้าวเม่า และบ้านช้าง

นางสาววริศรา เพชรทองด้วง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลคานหาม และโพสาวหาญ

นางสาววันเพ็ญ ทองมูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองน้ำส้ม และอุทัย

นางสาวแพรวพรรณ วิวันชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเสนา

นายกฤษฎาพงศ์ บัวขวัญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองไม้ซุง และสามบัณฑิต

นางสาวรุ่งนภา ช่วยพิมาย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านหีบ และธนู

(Visited 147 times, 1 visits today)