โครงสร้างบุคคลากร

นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
พัฒนาการอำเภออุทัย

นางโศภิฏฐา จันทร์ประเสริฐ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลข้าวเม่า ตำบลบ้านช้าง ตำบลโพสาวหาญ

นางสาววันเพ็ญ ทองมูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองน้ำส้ม ตำบลอุทัย ตำบลคานหาม

นายกฤษฎาพงศ์ บัวขวัญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองไม้ซุง ตำบลสามบัณฑิต ตำบลเสนา

นางสาวรุ่งนภา ช่วยพิมาย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านหีบ และธนู

(Visited 170 times, 1 visits today)