ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย ที่ 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลโพสาวหาญ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้บง พัฒนาการอำเภออุทัย มอบหมายนางโศภิฏฐา จันทร์ประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และทีมงานดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย ที่ 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลโพสาวหาญ

(Visited 2 times, 1 visits today)