เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ ประชุมวางแผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2563และเตรียมความพร้อมรับการฝึกภาคสนาม ของพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่น 111

ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน/อาสาพัฒนา ครั้งที่ 2/2563 & [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ ร่วมลงพื้นที่รับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

อำเภอตระการพืชผล วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นา [...]

อ่านต่อ