โครงสร้างบุคคลากร

นางคำประไพ รักษาขันธ์

พัฒนาการอำเภอตระการพืชผล

นายเชษฐ อุปมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลขามเปี้ย เซเป็ด ตระการ

นายอรุโณทัย จันทวีสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา เกษม ขุหลุ กุดยาลวน

นางสาวขวัญใจ สมบูรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลคำเจริญ กระเดียน กุศกร

นางจงกล หลุมทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลนาพิน โคกจาน สะพือ

นางสาวณัฐวดี ปลุกใจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลนาสะไม หนองเต่า เป้า

นางสาวปิย์วรา ศรีริรมย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลคอนสาย บ้านแดง ไหล่ทุ่ง

นายไชยศิริ ทานะจิต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
รับผิดชอบตำบลท่าหลวง ตากแดด ถ้ำแข้

นางสาวรัตนาภรณ์ พรมฤทธิ์

อาสาพัฒนา (อสพ.)
รับผิดชอตำบลกุดยาลวน

นางสาวจิราภา ลือชา

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

(Visited 382 times, 1 visits today)