โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวอภิชาติ พิบูลย์

พัฒนาการอำเภอทุ่งใหญ่

นายสมชาย บุญสม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนบุรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปิยะเมศร์ เกิดสมกาล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอรวรรณ ชุมวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 199 times, 1 visits today)