ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวอภิชาติ พิบูลย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอทุ่งใหญ่

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน