ข่าวประชาสัมพันธ์

นางกรณิศ เชาชี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอทุ่งตะโก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน