สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวนวภัทร หอมหวล

พัฒนาการอำเภอทุ่งสง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการ แผนและการทำงาน