การประชุมชี้แจงการอัพโหลดข้อมูล จปฐ. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ผ่าน TV พช.

? พช.ทุ่งหัวช้าง ?

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนางอวยพร ยาปะนะ พัฒนาการอำเภอทุ่งหัวช้าง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด รับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่าน TV พช. เพื่อรับทราบวิธีการอัพโหลดข้อมูล จปฐ. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

(Visited 26 times, 1 visits today)